Yandex N V | مکمل طور پر تحلیل شدہ اوسط حصص

Last Quarter:

322M USD

آخری سال:

325M USD