قیمت ڈے سال
Marketectors Oil Services 118.16 10.79 9.98% -60.19%
Flexshares Tdtt 25.03 0.15 0.60% 2.41%
Telecom Italia 5.63 0 0% 11.71%