قیمت ڈے سال
Cipla 579.60 66.85 13.04% 6.38%
Dr.Reddys Laboratories 3,621.55 -61.45 -1.67% 28.80%
Sun Pharmaceuticals 454.45 17.75 4.06% -2.38%

قیمت ڈے سال
NIFTY 50 9111 363.15 4.15% -21.43%
SENSEX 31159 1,265.66 4.23% -19.29%