قیمت ڈے سال
Alnylam Pharmaceuticals 140.52 -1.34 -0.94% 106.25%
BioCryst Pharmaceuticals 5.45 0.10 1.87% 73.02%
Gilead Sciences 73.34 -0.16 -0.22% 14.65%
Lumos Pharma Inc. 14.10 0.60 4.44% 692.13%
Novavax 46.11 -3.96 -7.91% 681.53%
PTC Therapeutics 50.61 0.67 1.34% 25.43%
Sarepta Therapeutics 150.60 4.86 3.33% 22.73%
Vertex Pharmaceuticals 284.96 0.33 0.12% 64.95%

قیمت ڈے سال
NASDAQ 9324 39.71 0.43% 22.57%
Russell 2000 1355 7.97 0.59% -9.87%