قیمت ڈے سال
Toyota Caetano Portugal 2.80 -0.20 -6.67% -3.45%

قیمت ڈے سال
PSI Geral 2756 -32.96 -1.18% -11.48%