قیمت ڈے سال
Toyota Caetano Portugal 2.80 0.08 2.94% 1.45%

قیمت ڈے سال
PSI Geral 3235 -24.24 -0.74% 0.31%