قیمت ڈے سال
SGX 8.76 0.03 0.34% 10.89%

قیمت ڈے سال
STI 2561 28.44 1.12% -19.58%