قیمت ڈے سال
Amgen 205.41 -3.47 -1.66% 5.40%
Astrazeneca 41.50 -0.48 -1.08% 0.56%
Bristol-Myers Squibb 55.53 0.32 0.58% 18.68%
Glaxosmithkline 36.75 -0.38 -1.01% -12.10%
Johnson & Johnson 134.17 1.02 0.77% -1.45%
Eli Lilly 139.66 -2.52 -1.77% 9.83%
Merck & Co 76.25 -0.62 -0.81% -5.81%
Novartis 80.10 1.64 2.00% -16.31%
Pfizer 33.64 0.77 2.34% -22.02%
Sanofi 42.12 0.26 0.58% -4.99%

قیمت ڈے سال
Dow Jones 21779 -360.91 -1.69% -17.32%
S&P 500 2582 -38.25 -1.51% -10.84%