قیمت ڈے سال
Beta Glass 70.00 0 0% 8.02%
Mondi 31,400.00 0 0% -3.14%
Mondi 29,450.00 1,508.00 5.40% -9.17%

قیمت ڈے سال
JALSH-All Share 44490 1,076.68 2.48% -22.10%
FTSE/JSE TOP 40 40738 981.83 2.47% -19.93%