قیمت ڈے سال
Abbott 74.56 -1.25 -1.65% -6.40%
Bio-Rad Laboratories 322.02 -37.35 -10.43% 2.04%
Fluidigm 2.48 0.08 3.33% -81.27%
Illumina 269.05 -5.37 -1.96% -15.08%
Luminex 26.91 -0.17 -0.63% 16.04%
Pacific Biosciences Of California 3.28 -0.29 -8.12% -55.07%
Thermo Fisher Scientific 274.34 -8.81 -3.11% 1.49%

قیمت ڈے سال
NASDAQ 7502 -295.16 -3.79% -4.17%
Russell 2000 1131 -48.33 -4.09% -27.25%