قیمت ڈے سال
Lisgrafica Impressao E Artes Graficas 0.01 0 0% -46.15%
Inform P Lykos SA 1.29 0.01 0.78% -13.47%
Securitas 134.40 0.55 0.41% -16.52%

قیمت ڈے سال
PSI Geral 3921 11.78 0.30% 13.06%