قیمت ڈے سال
IEnova 70.78 -3.29 -4.44% -9.90%

قیمت ڈے سال
IPC Mexico 33799 -1,907.08 -5.34% -22.61%