قیمت ڈے سال
Inbursa 16.49 -1.40 -7.83% -39.29%
Banorte 63.14 -8.24 -11.54% -40.55%
Santander México 15.31 -0.48 -3.04% -42.89%

قیمت ڈے سال
IPC Mexico 33799 -1,907.08 -5.34% -22.61%