قیمت ڈے سال
Amazon 1,918.83 11.13 0.58% 5.50%
CBS 12.76 -0.02 -0.16% -74.31%
Comcast 34.37 1.95 6.01% -14.95%
Walt Disney 96.97 2.05 2.16% -15.49%
Twenty-First Century Fox 22.67 0.33 1.48% -38.33%
Microsoft 155.26 3.15 2.07% 30.08%
Viacom 24.22 0.75 3.20% -19.09%

قیمت ڈے سال
S&P 500 2526 56.40 2.28% -12.24%