قیمت ڈے سال
Amazon 3,211.01 48.23 1.52% 80.39%
CBS 28.13 0.33 1.19% -20.94%
Comcast 43.06 1.08 2.57% -3.65%
Walt Disney 121.54 3.07 2.59% -6.22%
Twenty-First Century Fox 25.57 0.26 1.03% -20.29%
Microsoft 204.72 2.04 1.01% 41.57%
Viacom 24.40 0 0% -13.32%

قیمت ڈے سال
S&P 500 3251 39.08 1.19% 7.03%