قیمت ڈے سال
Petrobras Distribuidora 27.58 0.26 0.95% 26.57%
Companhia Siderurgica Nacional 42.04 0.64 1.55% 278.06%
Gerdau 29.87 0.79 2.72% 96.25%
Grupo México 87.95 -1.90 -2.11% 66.76%
Metalurgica Gerdau SA 13.90 0.24 1.76% 98.86%
Klabin SA 26.15 0.48 1.87% 28.44%
Southern Copper 61.67 2.67 4.53% 64.54%
Suzano Papel e Celulose SA 58.50 1.50 2.63% 50.04%
Ternium 34.12 1.47 4.50% 125.36%
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA - Usiminas 18.16 0.06 0.33% 88.19%
Vale 21.98 0.47 2.16% 109.89%

قیمت ڈے سال
iBovespa 129264 859.61 0.67% 35.59%