بولیویا - آبادی - پیشن گوئیبولیویا لیبر آخری Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بے روزگاری کی شرح 3.1 3 3 3 3 2.8
کم از کم اجرت 2060 2000 2000 2200 2122 2300
آبادی 11.15 11.27 11.27 11.4 11.4 11.8
[+]