قیمت ڈے سال
Amazon 2,471.22 29.13 1.19% 45.99%
Barnes & Noble 6.49 0 0% 26.51%
Chegg 62.80 1.72 2.82% 74.69%

قیمت ڈے سال
S&P MidCap 400 1793 29.87 1.69% -1.60%
Russell 2000 1419 25.14 1.80% -3.46%