زر مبادلہ کی شرح
0.51000
روزانہ تبدیل
-1.72%
سالانہ
-71.38%

قیمت %ڈے %سال
BTCUSD 29,516.2 0.27% -24.86%
ETHUSD 1,955.59 -0.67% -32.32%
USTUSD 1.00 0% -0.26%
BNBUSD 328.630 1.86% 1,464.90%
USCUSD 1.00 0.02% -0.01%
SOLUSD 47.9100 -3.27% 22.44%
XRPUSD 0.39946 -1.51% -61.33%
LUNUSD 0.0002 11.76% -100.00%
DOTUSD 9.87 -2.86% -59.79%
AVXUSD 27.60 -4.71% -77.65%
MTCUSD 0.65 -2.42% -70.82%
ATMUSD 10.73 -3.00% -29.78%
DAIUSD 0.99975 -0.02% -0.19%
LTCUSD 68.370 -2.62% -65.64%
UNIUSD 5.54 -0.93% -81.17%
ALGUSD 0.41 -3.12% -60.32%
BCHUSD 189.81 -2.82% -75.18%
XLMUSD 0.12979 -1.37% -70.76%
XMRUSD 191.560 2.97% -20.40%
LNKUSD 7.0203 -2.43% -79.37%
USDBTC 0.0338000 -0.59% 27.07%
USDETH 0.000506794 -0.23% 37.33%
USDLTC 0.01438642 1.01% 164.97%
USDXRP 2.48034 0.60% 142.32%