قیمت ڈے سال
M3 Inc 7,430.00 39.00 0.53% 43.99%
Terumo 4,149.00 12.00 0.29% 3.54%
Fujifilm 7,958.00 80.00 1.02% 69.10%
Konica Minolta 595.00 10.00 1.71% 60.38%
Seiko Epson 1,917.00 -2.00 -0.10% 55.85%
Panasonic 1,322.00 42.50 3.32% 28.41%
Sony 10,925.00 240.00 2.25% 32.26%
Yokogawa Electric 1,645.00 40.00 2.49% -3.24%
Advantest 9,210.00 80.00 0.88% 36.65%
Casio Computer 1,810.00 45.00 2.55% -2.53%
Nikon Corporation 1,011.00 10.00 1.00% 11.22%
Olympus 2,202.50 16.50 0.75% 10.32%
Dainippon Screen 9,440.00 80.00 0.85% 70.71%
Canon 2,631.00 -77.00 -2.84% 23.90%
Ricoh 1,208.00 23.00 1.94% 48.77%
Citizen Holdings 416.00 11.00 2.72% 26.06%
Yamaha 6,040.00 70.00 1.17% 21.65%
Tokyo Electron 44,900.00 520.00 1.17% 51.38%

قیمت ڈے سال
JP225 27526 138.78 0.51% 20.99%